სადენის  კვეთის გაანგარიშება, როგორ ხდება სადენის შერჩევა?

სადენის  კვეთის გაანგარიშება, როგორ ხდება სადენის შერჩევა?

სადენები უნდა იქნას გამოყენებული ყველა უბანში, სადაც ელექტროენერგიაა საჭირო და რაც მთავარია, ისინი  სწორად უნდა იყოს შერჩეული. ელექტრული ენერგია; იგი ნაწილდება და გადადის სხვადასხვა ჯვარედინი განყოფილების სადენებით და ძაბვის დონეებით, გადამრთველი დაფებიდან, წარმოების დასაწყისიდან  ბოლო პუნქტამდე, გამოსაყენებელი სადენების  შერჩევისას; ძალიან მნიშვნელოვანია გადაწყდეს, რომელ გარემოში იქნება გამოყენებული, რა სახის გარე ეფექტებს წააწყდება და როგორ რეაგირებს შესაძლო გარემო პირობებზე.

რას ნიშნავს სადენის კვეთის გაანგარიშება?

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს სადენების სწორ არჩევანს, რომელსაც ვიყენებთ ჩვენი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში, არის სადენის  კვეთის ცოდნა. სადენის  კვეთის სწორი გაანგარიშება ძალზე მნიშვნელოვანია და ამისათვის არსებობს გარკვეული ფორმულები და პროგრამები.

სადენის კვეთის  გაანგარიშება; ეს დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა გამტარის ტიპი, მანძილი, საიზოლაციო მასალა, ძაბვა და ფაზების რაოდენობა. გარდა ამისა, მხედველობაში მიიღება ისეთი ძირითადი ფაქტორები, როგორიცაა სადენის  დენის გამტარუნარიანობა, მოკლე ჩართვის დენი და ძაბვის ვარდნა.

შესაძლო ალტერნატივებთან გამოსაყენებელი სადენის  ტიპის განსაზღვრის შემდეგ, უნდა განისაზღვროს ამ სადენებში  გამოსაყენებელი გამტარის ელექტრული კვეთა  ანუ ელექტრული ზომა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია სადენის  კვეთის გაანგარიშებისას უნდა იყოს უსაფრთხოება. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სადენი  აგრძელებს მუშაობას უსაფრთხოების პრობლემების გარეშე, სადაც ის გამოიყენება, აუცილებელია მიმდინარე სიმძლავრე და სიმძლავრე, რომელიც შეიძლება დაემატოს სისტემას მომავალში, სწორად გაანალიზდეს.

გამტარის ზომები უნდა განისაზღვროს ისე, რომ იგი არ აზიანებს  გამტარს  მიმდებარე პოლიმერული მასალის ზღვრულ მნიშვნელობებს და არ აჩვენებს წინააღმდეგობას დენის მიმართ, რომელიც გადავა მასზე, მაქსიმალური წინააღმდეგობის მნიშვნელობებზე მაღლა, ეს უნდა იყოს  საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრული.  ეს ფაქტორები  ღირებულებაზე მოქმედებს. ხარჯების უსაფრთხოების ოპტიმიზაცია და ყველაზე შესაფერისი გამტარის კვეთის განსაზღვრა ითვლება ყველაზე ზუსტ ნაბიჯად გადაჭარბებული ხარჯების თავიდან ასაცილებლად სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

სადენის  კვეთის გაანგარიშებისას გასათვალისწინებელი პარამეტრები

სადენის  განივი კვეთის გაანგარიშებაში, რომელიც შესრულებულია უსაფრთხოებისა და ხარჯების ფაქტორების გათვალისწინებით; დენის გამტარუნარიანობა, მოკლე ჩართვის დენის და ძაბვის ვარდნის პარამეტრები ძალიან მნიშვნელოვანია.

მიმდინარე გამტარის  სიმძლავრე პირდაპირ გავლენას ახდენს სადენის  კვეთის შერჩევაზე. მიმდინარე ნაკადის  სიმძლავრე არის მაქსიმალური დენის მნიშვნელობა, რომელიც შეიძლება უსაფრთხოდ იქნას გამოყენებული სადენის  დაყენებული ან დასამონტაჟებელი კომპონენტის გარეშე, იმ პირობით, რომ იგი ძირითადად ეფუძნება ტემპერატურას.

ძაბვის შემცირებას წყაროდან დატვირთვამდე გამტარის შიდა წინააღმდეგობით გამოწვეული დანაკარგების გამო ძაბვის ვარდნას უწოდებენ. ვინაიდან ეს დანაკარგი გაიზრდება სატრანსპორტო მანძილის გახანგრძლივებასთან ერთად, აუცილებელია გამტარის კვეთის გადიდება.

მოკლე ჩართვის დენი არის დროში ცვალებადი პარამეტრი ალტერნატიული დენის სისტემებში. დენის რაოდენობას, რომელიც მიედინება მოკლე ჩართვის  პერიოდში იმ რეგიონში, სადაც ხდება მოკლე ჩართვა, ეწოდება მოკლე ჩართვის დენი.

ამ სამი პარამეტრის გამოყენებით, შეგიძლიათ მიიღოთ სამი განსხვავებული სადენის კვეთი. უსაფრთხო და ეკონომიური სადენის გამტარის  ზომა შეიძლება განისაზღვროს ამ სამი განყოფილებიდან ყველაზე დიდთან ექვივალენტური ზედა მონაკვეთის არჩევით.

რა არის სადენის  შერჩევის პარამეტრები?

გადამცემ მოწყობილობას, რომელიც შედგება ერთი ან მეტი მავთულისგან, რომელიც ელექტროენერგიის ერთი ბოლოდან მეორეზე გადატანის საშუალებას იძლევა, ეწოდება სადენი.  სადენის სწორი არჩევა ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან ელექტროენერგიის განაწილება პირველი წერტილიდან ბოლო წერტილამდე ხდება სადენებით  სხვადასხვა ძაბვის დონეზე და მონაკვეთებზე.

სადენის  არჩევისას გასათვალისწინებელია  ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა იმ გარემოს მახასიათებლები, სადაც განთავსდება სადენი, მასალის რეაქცია ამ გარემოში, რამდენად მოხდება მისი გაფართოვება და შეკუმშვა და სხზვა.

ანალოგიურად, არჩევანი უნდა განხორციელდეს ელექტრული უსაფრთხოების შესაძლო პრობლემების გათვალისწინებით და მათი წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად. ვინაიდან სადენის  კვეთის გაანგარიშება ასევე ეფექტურია სადენის  შერჩევაში, ის დეტალურად უნდა შეფასდეს. ყველა ამ პარამეტრის გათვალისწინებით, სადენის სწორი არჩევის შემდეგ ხდება სადენის  გაყვანა და ელექტროენერგიის განაწილება.

სადენები  შეიძლება დაიყოს ერთმანეთში სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით. ძაბვის პარამეტრზე დაყრდნობით; კლასიფიკაცია შეიძლება აღინიშნოს, როგორც დაბალი ძაბვის სადენები,  საშუალო ძაბვის სადენები  და მაღალი ძაბვის სადენები.

მათი გამოყენების სფეროების მიხედვით შეფასებისას, შეიძლება გაკეთდეს ისეთი კლასიფიკაციები, როგორიცაა ენერგეტიკული და სამონტაჟო სადენები, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენები, სარკინიგზო სადენები, ხანძარსაწინააღმდეგო სადენები, საავტომობილო სადენები, საკონტროლო და სიგნალის სადენები, სამრეწველო სადენები, საინფორმაციო საკომუნიკაციო სადენები, ლიფტის სადენები, გარდა ამისა, ასევე შესაძლებელია სადენების  კლასიფიკაცია დენის, გარსის ან ჯავშნის ტიპის მიხედვით.

სადენის  შერჩევის კრიტერიუმები ძალიან ფართო და ყოვლისმომცველი თემაა. სადენის  შერჩევისას უნდა შეფასდეს არსებული პირობები და გამოყენება, ასევე განსაკუთრებული სიტუაციები. შესაბამისი განივი კვეთის სადენების  შეუფერხებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება და გათიშვა. მცირე კვეთის  მონაკვეთის არჩევის შემთხვევაში, მოწყობილობები შეიძლება დაზიანდეს, რადგან იქნება მაღალი ძაბვის ვარდნა. დიდი კვეთის არჩევამ შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების ზრდა. არასწორი სადენის  არჩევა; შეიძლება გამოიწვიოს დროის დაკარგვა, დამატებითი შრომა და დამატებითი ხარჯები. სადენების  სისტემების წარმატებით მუშაობისთვის, სწორი სადენის  არჩევა, სწორი მონტაჟი და საჭირო ტექნიკური სამუშაოების შესრულება თითქმის აუცილებლობაა.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..